JB, Bob Mastro, Ira Seigel, Angela Reed, Kenny White, John Putnam, Richard Hammond, Jeremy Beck